Ένταξη κτηρίων της ΕΡΤ στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»

Ένταξη κτηρίων της ΕΡΤ στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»

Ένταξη κτηρίων της ΕΡΤ

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» εντάχθηκαν τα κτήρια των Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η ΕΡΤ ήρθε τρίτη στη σειρά κατάταξης ανάμεσα σε έξι έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα και η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ.

Οι εργασίες στα δύο κτήρια αφορούν σε θερμομόνωση και στεγάνωση κελύφους και δωμάτων, την αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα που θα διαθέτουν θερμοδιακοπή, καθώς και την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού με VRV – INVERTER

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον Άξονα προτεραιότητας  2 –«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).