ΕΡΤ1 – Ο Γιώργος Καμίνης στην εκπομπή «Επτά» 01.07.2017

ΕΡΤ1 – Ο Γιώργος Καμίνης στην εκπομπή «Επτά» 01.07.2017

ΕΠΤΑ

Με τη Βάλια Πετούρη

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 1η Ιουλίου 2017, στις 12:30

Ï äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí Ãéþñãïò Êáìßíçò  êáôÜ ôï ÷áéñåôéóìü ôïõ óôá åãêáßíéá  ôçò Ýêèåóçò áñ÷åéáêïý êáé öùôïãñáöéêïý õëéêïý «ÁèÞíá 1940-1944. Ç ðüëç êáé ïé Üíèñùðïß ôçò» êáé «Èåóóáëïíßêç, çìÝñåò Êáôï÷Þò êáé ÁðåëåõèÝñùóçò», óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí «Ìåëßíá», ÐÝìðôç 6 Ïêôùâñßïõ 2016. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνηςείναι προσκεκλημένος της Βάλιας Πετούρη στην ενημερωτική εκπομπή «Επτά», που θα μεταδοθεί το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30, από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

Ο κ. Καμίνης μιλάει για τα προβλήματα της πρωτεύουσας και τις παρεμβάσεις του Δήμου για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως τα σκουπίδια και τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ειδικά λόγω καλοκαιριού, καθώς και για το προσφυγικό.

Παρουσίαση-αρχισυνταξία: Βάλια Πετούρη.

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μανιώ Μάνεση.

Σκηνοθεσία: Αντώνης Μπακόλας.

Διεύθυνση παραγωγής: Νάντια Κούσουλα.